Вовчанська гімназія № 1
 
.

ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Вступ до гімназії

Педагогічний колектив Вовчанської гімназії №1 Вовчанської районної ради  запрошує учнів на навчання до 5-х класів гімназії з українською та російською мовами навчання  за суспільно – гуманітарним та філологічним напрямами навчання. Приймання учнів до гімназії здійснюється  на безоплатній  конкурсній  основі  з 1 червня по 1 вересня 2017 року. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.  Основне конкурсне випробовування відбудеться: 12 червня 2017 року. Співбесіда з практичним психологом – 13.06.2017 року. Додаткове конкурсне приймання відбудеться    29,30 серпня 2017 року.

        Правила конкурсних випробувань :

для класів суспільно-гуманітарного напряму  

( російська  мова навчання ) :

·       математика (письмово);

·        співбесіда з практичним психологом  .

для класів суспільно-гуманітарного напряму  

( українська  мова навчання ) :

·       історія (Я у світі)  (письмово);

·        співбесіда з практичним психологом  .

для класів філологічного напряму

(українська мова навчання ) :

·       українська мова  ( диктант );

·        співбесіда  з практичним психологом;

До  приймальної комісії гімназії подаються документи  : 

·       заява батьків або осіб, які їх замінюють , на ім ¢я  директора гімназії ;

·       табель успішності учня ;

·       документи про нагородження;

Для учнів 5-11-х класів вступ до наступних класів здійснюється при наявності вільних місць за таких самих умов , як і основний.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 4-20-20,  2-27-81,  4-21-07

Адміністрація  Вовчанської гімназії № 1

 

«ПОГОДЖУЮ»                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник відділу освіти                                              Директор Вовчанської

Вовчанської районної державної                                 гімназії №1 Вовчанської

адміністрації                                                                   районної ради

 А.М. Бережний                                                              Харківської області

____ ______ 2017                                                           _______ А.В.Батинський

                                                                                       ____ ______ 2017

 

 

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ 

ДО ВОВЧАНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №1 

ВОВЧАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ        

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова  редакція)

 

УХВАЛЕНО

 

на спільному засіданні педагогічної

ради та ради Вовчанської гімназії №1 

протоколи № ___________  

від ____._____. 2017

Директор гімназії

____________А.В. Батинський

 

Голова ради гімназії

___________Т.А. Бойко


1.Загальні положення

 

1.1. Приймання дітей до гімназії здійснюється на конкурсній основі, у порядку, встановленому Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04.07.2003 № 547/7868.   Приймання до загальноосвітніх класів І ступеню навчання, що залежно від потреб населення та місцевих умов, що входять до складу гімназії, відбувається без конкурсу.

 

1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця

проживання.        

 

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу

 

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці  до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні гімназії. Зміст оголошення доводиться до     відома  населення через місцеві засоби масової інформації та сайт Вовчанської гімназії № 1.

 

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні гімназії вивішується перелік  питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

 

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться для учнів 5-х класів після закінчення навчального року. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень місяць), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року .

 

2.4. Додаткове конкурсне приймання для учнів 5-11-х класів може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати норм, встановлених чинним законодавством.

 

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється конкурсна комісія (приймальна), склад якої затверджується наказом директора  гімназії за погодженням з радою гімназії.  До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор гімназії або його заступник.

 

 

2.6. З кожного предмета створюється предметна комісія – з математики та української мови зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора гімназії.

 

2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі  заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора гімназії та табеля успішності.

 

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

 

2.9.  Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця

навчання, довідок з місця роботи батьків.

 

3. Проведення конкурсу

 

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до гімназійних класів, проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу

( суспільно-гуманітарний  та філологічний напрями ).

У гімназії визначені такі конкурсні випробування: 

 

3.1.1. Філологічний та суспільно-гуманітарний напрями:

      - українська мова (диктант);

      - співбесіда з практичним психологом.

 

3.1.2. Суспільно-гуманітарний напрям:

      - математика (контрольна робота);

      - співбесіда з практичним психологом.

 

3.2. Приймання учнів до гімназії з навчального закладу того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

 

3.3.Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до гімназії, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання з урахуванням спеціалізації гімназії розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор гімназії за погодженням з відділом  освіти Вовчанської райдержадміністрації. Співбесіда не повинна тривати більше ніж 30 хвилин.

 

3.4. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), зміст яких має відповідати навчальним програмам початкової, базової та старшої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними

об'єднаннями вчителів та затверджується директором гімназії за погодженням з відділом освіти Вовчанської районної державної адміністрації. Можливе часткове використання творчих завдань. Письмові роботи з усіх предметів тривають по 45 хвилин.

 

3.5. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань,

що відбуваються у різні дні.

 

3.6. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. Адміністрація навчального закладу самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.

 

3.7. Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії в запечатаному

конверті, який відкриває в день випробування голова предметної комісії у

присутності її членів та вступників.

 

3.8. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом гімназії; передбачається, що першу

сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою комісії та передаються

для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

 

3.9. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

 

3.10. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у гімназії протягом року. Місце їх зберігання визначає директор гімназії.

 

3.11. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

 

3.12. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні гімназії для загального ознайомлення.

 

3.13. Учасники конкурсів, переможці та учасники II - IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

 

3.14. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.13, допускається   проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних           умовах.

 

3.15. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати

медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних

випробуваннях, терміни яких визначає директор гімназії.

 

3.16. Учні, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4. Порядок зарахування

 

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.  Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

Таблиця 1

Рівень

Базові предмети

Українська мова

Математика

Максимальний

12

12

Мінімальний

5

5

 

4.2. Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, які прибули із зони АТО встановлено особливі (пільгові) умови конкурсу. Їм надається право першочергового зарахування до гімназії за умов набирання певної кількості балів.

Таблиця 2

Рівень

Базові предмети

Українська мова

Математика

Максимальний

12

12

Мінімальний

4

4

 

4.3. До гімназії подаються такі документи :

•         копія свідоцтва про народження (паспорта);

•         особова справа;

•         медична картка (довідка) встановленого зразка.

 

4.4. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня подання.

Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія ,чисельність та

склад якої визначається гімназією за погодженням  із  відділом  освіти Вовчанської районної державної адміністрації. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

 

4.5. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які

подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу освіти Вовчанської

районної державної адміністрації, який створює свою апеляційну комісію,

рішення якої є остаточним.

 

4.6. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі або у загальноосвітньому навчальному закладі.

 

4.7. Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з гімназії. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

 

4.8. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу  в цьому навчальному закладі.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом  Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р.  № 389 та Правилами конкурсного приймання до Вовчанської гімназії № 1 Вовчанської районної ради Харківської області.

 

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до гімназії за його результатами покладається на відділ освіти Вовчанської районної державної адміністрації.

 

5.3. При порушенні гімназією вимог Інструкції та Правил конкурсного приймання, розроблених гімназією, рішенням відділу освіти Вовчанської

районної державної адміністрації результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі відділ освіти Вовчанської районної державної адміністрації, що приймав це рішення , організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.